Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Czwartek 26.03.2015

zaawansowane

Kierownik Filii w Morągu

 

 

 

Funkcję Kierownika Filii w Morągu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie sprawuje:

Łucja Steć.

Telefon:
Sekretariat, pokój 32, tel. 89 757-91-00

Kierownik Filii nadzoruje i odpowiada za działalność następujących komórek organizacyjnych:
- Referat Rynku Pracy,
- Referat Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń,
- samodzielne stanowisko ds. rozliczeń finansowych,
- samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki,
- samodzielne stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych,

Do kompetencji Kierownika Filii w Morągu należy w szczególności:
1) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych,
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez dyrektora,
3) zawieranie w imieniu Starosty umów cywilnoprawnych przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 64, poz. 415),
4) wydawania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach określonych w wyżej wymienionej ustawie,
5) współpraca z rządową administracją ogólną, organami samorządów terytorialnych, związkami zawodowymi, organizacjami bezrobotnych, pracodawcami i organizacjami pracodawców, instytucjami szkolącymi oraz innymi partnerami zewnętrznymi działającymi w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i tworzenia miejsc pracy,
6) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia, a w szczególności przy rozdziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy,
7) dysponowanie środkami Funduszu Pracy w ramach przyznanych limitów. 

Wytworzył:
Zdzisław Szramowski
Udostępnił:
Adam Krawiec
(2006-06-13 07:52:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Krawiec
(2011-03-28 08:14:06)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1004133